شماره حساب – کارت

شماره حساب – کارت


                                                                     ** شماره حساب و شماره کارت بانک **

بانک ملت
بانک ملی ایران

                      شماره حساب: 1865713690

                      شماره کارت : 8003 0253 3372 6104

                      شماره شبا : 90 7136 1685 0000 0100 0120 90 IR

                      بنام : محمدجواد ببریان

      شماره حساب : 0308095038001

     شماره کارت : 2674 7491 9973 6037

     شماره شبا : 01 0380 8095 0030 0000 0170 59 IR

     بنام : محمدجواد ببریان

بانک قوامین
بانک انصار

                         شماره حساب : 070510500935169

                                       شماره کارت : 7156 5070 9911 6395

                                       شماره شبا : 69 9351 0500 7051 0000 0520 11 IR

                                       بنام : محمدجواد ببریان

 شماره حساب : 1 – 10153555 – 802 – 3118

 شماره کارت : 3608 4520 8110 6273

 شماره شبا : 01 5550 0153 8021 3118 0630 34 IR

 بنام : محمدجواد ببریان

    ** برای دریافت شماره حساب و کارت از طریق پیامک میتوانید ، نام بانک مورد نظر را به شماره 10000899 ارسال نمایید **

                                                                                        بانک ملی – بانک ملت – بانک انصار – بانک قوامین

شماره حساب – کارت
5 (100%) 21 votes

** کاربر محترم ، قیمت های موجود در سایت برای رزرو از تاریخ ( 28 اسفند 1398 ) لغایت ( 16 فروردین 1399 ) می باشد . برای دریافت قیمت های کل سال ، صفحه هر ملک را مشاهده نمایید **